Gebruiksvoorwaarden

VACCINATIEBOEKJE

Versie: 1.1

Datum: 05-07-2021

Voor het gebruik van de App en de Website gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden. De App en de Website worden aangeboden door Vaccinatieboekje B.V.

 1. DEFINITIES

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

 1. Account: het persoonlijke account dat door Vaccinatieboekje aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van de App en de webapplicatie.
 2. App: de applicatie van Vaccinatieboekje, genaamd Vaccinatieboekje, en de webapplicatie waarmee Gebruiker informatie over (medische) vaccinaties kan opzoeken en bijhouden via de Website.
 3. Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Vaccinatieboekje en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Vaccinatieboekje op grond waarvan Gebruiker de App kan gebruiken en waarvan de Gebruiksvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 7. Partij(en): de partijen bij de Overeenkomst, Gebruiker en Vaccinatieboekje, afzonderlijk of gezamenlijk.
 8. Vaccinatieboekje: Vaccinatieboekje B.V. gevestigd aan Bilderdijkkade 48 te (1053VG) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69402574.
 9. Website: de website van Vaccinatieboekje, www.vaccinatieboekje.com, en eventuele andere (sub)domeinen.
 • 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN ACCOUNT
  1. De App is door Gebruiker te downloaden via de App Store en de Google Play Store.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker zich eerst te registreren.
  3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de App bestelt en downloadt en/of zich registreert op de Website.
  4. Indien Gebruiker voor de App dient te betalen, dan is dit en de prijs duidelijk bij het aanbod omschreven.
  5. Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd in de App. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Vaccinatieboekje is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt via de App ook daadwerkelijk die Gebruiker is.
  6. Vaccinatieboekje biedt Gebruiker de mogelijkheid om via het Account een sub-account voor een derde aan te maken. Als het sub-account later wordt losgekoppeld, ontstaat er een nieuw Account.
 • 3. GEBRUIK VAN DE APP
 • Vaccinatieboekje biedt Gebruiker de mogelijkheid om via de App informatie over (medische) vaccinaties en infectieziekten op te zoeken en informatie over vaccinaties van Gebruiker bij te houden. Via de Website wordt Gebruiker verder geïnformeerd over het gebruik van de App en het Account.
  1. Met de App kan Gebruiker in zijn Account vaccinaties toegevoegen en opslaan. Daarbij is het mogelijk om het tijdstip te registreren wanneer de vaccinatie(s) door Gebruiker is genomen. Ook is het mogelijk om foto’s of afbeeldingen te uploaden, zoals van het papieren vaccinatieboekje of van een ander medisch consult met betrekking tot een genomen vaccinatie.
  2. De App is nadrukkelijk niet bedoelt als medisch advies of consult over het al dan niet moeten nemen van bepaalde vaccinaties voor Gebruiker. De App heeft ten doel een digitaal notitieboekje te bieden waar Gebruiker de voor hem of haar relevante informatie over zijn of haar vaccinaties kan opzoeken en zelf kan bijhouden. Indien Gebruiker overweegt om te gaan reizen of zich afvraagt of vaccinatie nodig is, dient Gebruiker altijd een arts of een daartoe aangewezen instantie te raadplegen voor advies over eventuele te nemen vaccinaties. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde en opgeslagen informatie.
  3. Een overzicht van de infectieziekten kan via de App naar het e-mailadres van Gebruiker worden verstuurd.
  4. Vaccinatieboekje biedt Gebruiker de mogelijkheid om een vaccinatieoverzicht te exporteren naar PDF, zodat Gebruiker ook offline deze informatie kan bekijken.
  5. Vaccinatieboekje spant zich in om informatie in de App en op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vaccinatieboekje aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App of op de Website.
  6. De Gebruiker kan zijn Account koppelen met externe partijen. Dit gebeurt anoniem door middel van een persoonlijk nummer of gerandomiseerde code. Met deze koppeling kan worden aangegeven welke vaccinaties nog nodig zijn en/of kunnen vaccinaties geregistreerd worden.
  7. Communicatie met De Gebruiker gaat via de berichten-inbox in de app. Deze berichten kunnen informatie geven over de geldigheid van de vaccinatie op basis van de door de gebruiker zelf-ingevoerde datums.
 • 4. GEBRUIKSREGELS
  1. Het is verboden om de App en het Account te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Indien Vaccinatieboekje constateert dat Gebruiker deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Vaccinatieboekje ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Vaccinatieboekje mag dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren dan wel de toegang tot de App voor Gebruiker te blokkeren.
  3. Vaccinatieboekje is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Vaccinatieboekje gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:
   1. het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
   2. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
   3. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en
   4. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
   5. Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Vaccinatieboekje te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de App.
 • 5. BETALING EN BETAALDE DIENSTEN/PREMIUM-ACCOUNT
  1. Gebruiker heeft de mogelijkheid om in de App aankopen te doen, zoals de aanschaf van het Premium-account. Indien er voor de App of met betrekking tot een in-app aankoop betaling is verschuldigd, is Vaccinatieboekje afhankelijk van de het betaalsysteem van Apple’s Appstore en Google Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers. Vaccinatieboekje is pas gehouden de (in-)app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd.
  2. Indien Gebruiker voor de App heeft betaald, en voor wat betreft in-app aankopen, erkent Gebruiker dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.
 • 6. LICENTIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Vaccinatieboekje verstrekt hierbij aan Gebruiker als rechtmatige verkrijger van de App een gebruiksrecht voor de App. Dit recht is beperkt tot gebruik door Gebruiker als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
  3. Alle rechten op de App en de Website, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Vaccinatieboekje. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag Gebruiker de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  4. Gebruiker krijgt van Vaccinatieboekje de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de App, alsmede alle informatie en afbeeldingen in de App voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.
  5. Gebruiker is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de App en Gebruiker heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de App, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  6. Vaccinatieboekje kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de App. Indien Vaccinatieboekje dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Gebruiker niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
  7. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de App te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de App te verwijderen.
  8. Het is niet toegestaan om:
   • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  9. de App in kopie te geven aan derden;
  10. de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  11. wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  12. aanduidingen van Vaccinatieboekje als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
  13. Gebruiker mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag Gebruiker echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
  14. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kunnen Apple’s Appstore en Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
  15. Gebruiker dient hiervoor de Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder te raadplegen.
 • 7. BEVEILIGING EN PRIVACY
  1. Vaccinatieboekje zal zich inspannen om de App adequaat te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van Gebruiker.
  2. Bij gebruik van de App en de Website worden persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt. Gebruiker dient de privacyverklaring via www.vaccinatieboekje.com/privacy-beleid te raadplegen voor meer informatie hierover.
 • 8. DATA VAN GEBRUIKER
  1. De data en gegevens die Gebruiker invoert via de App en het Account, blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker verstrekt aan Vaccinatieboekje een gebruiksrecht voor deze data en gegevens voor de duur van de Overeenkomst. Gebruiker kan dit gebruiksrecht beëindigen door de data en gegevens te verwijderen of de Overeenkomst op te zeggen en daarbij te verzoeken om de data en gegevens te verwijderen.
  2. Gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk voor de informatie/data die Gebruiker invoert in de App en Gebruiker kan Vaccinatieboekje hier nooit voor aansprakelijk stellen.
 • 9. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN WIJZIGING
  1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en het gebruik van de Website.
  2. Vaccinatieboekje streeft ernaar dat de App en de Website geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevatten en streeft ernaar de App en de Website zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
  3. Vaccinatieboekje heeft het recht de App en de Website of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.
  4. Onderhoud en wijziging van de App en de Website door Vaccinatieboekje kan tot gevolg hebben dat de App en/of de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Vaccinatieboekje zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.
  5. Vaccinatieboekje brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
  6. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij het Gebruikers verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
  7. Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is Vaccinatieboekje afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover Vaccinatieboekje geen controle heeft. Vaccinatieboekje is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Gebruiker niet geïnstalleerde update.
  8. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt Gebruiker altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.
 • 10. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De App is nadrukkelijk niet bedoelt als medisch advies of consult over het al dan niet moeten nemen van bepaalde vaccinaties voor Gebruiker. De App is bedoeld als digitaal notitieboekje voor Gebruiker met betrekking tot informatie over vaccinaties. Vaccinatieboekje heeft geen invloed op de gegevens die Gebruiker zelf in de App invoert en opslaat. Vaccinatieboekje sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruiker voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen, daarom uit.
  2. Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Vaccinatieboekje.
  3. Vaccinatieboekje is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App en op de Website.
  4. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore of van Google play.
 • 11. KLACHTENPROCEDURE
  1. Vaccinatieboekje neemt klachten en meldingen ten aanzien van de App uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan Gebruiker contact opnemen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Gebruiker krijgt een ontvangstbevestiging van de klacht.
  2. Op klachten over de App zal Vaccinatieboekje zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.
 • 12. DUUR EN EINDE
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de App bestelt en downloadt en/of zich registreert op de Website.
  2. De Overeenkomst mag door zowel Gebruiker als Vaccinatieboekje op ieder moment worden opgezegd.
  3. Na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) dient Gebruiker ieder gebruik van Vaccinatieboekje te staken en gestaakt houden. Gebruiker dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de App verwijderen van alle systemen van Gebruiker.
 • 13. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN
  1. Vaccinatieboekje heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Vaccinatieboekje zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail bij Gebruiker aankondigen.
  2. Als Gebruiker de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Gebruiker binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Vaccinatieboekje de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen.
  3. Als Vaccinatieboekje besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.
 • 14. EXIT
  1. Vaccinatieboekje zal alle data en gegevens van Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst bewaren. Vaccinatieboekje zal zich inspannen na het einde van de Overeenkomst op verzoek van Gebruiker een kopie te verstrekken van deze data en gegevens.
  2. De kopie wordt verstrekt in een door Vaccinatieboekje te bepalen gangbaar bestandsformaat.
 • 15. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die Gebruiker op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vaccinatieboekje gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk" wordt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  5. Vaccinatieboekje mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Vaccinatieboekje van haar overneemt.
 • 16. CONTACTGEGEVENS
  1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:

   Vaccinatieboekje B.V
   Bilderdijkkade 48
   1053VG Amsterdam
   info@vaccinatieboekje.com